นายหน้าประกันวินาศภัย

นายหน้าประกันวินาศภัย อยากได้ทำไงดี

นายหน้าประกันวินาศภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรกเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันภัยซึ่งไม่เท่ากัน  

*** นายหน้าประกันภัยกับตัวแทนแตกต่างกันอย่างไร อ่านบทความนี้คลิก***

อยากเป็น นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องทำอย่างไร

ต้องมีผลสอบผ่าน และผ่านการอบรมขอรับใบอนุญาต จากหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งสองอย่าง ประกอบกันเพื่อยื่นคำขอใบอนุญาต จาก คปภ.

วิธีการจองสอบ

 1. จองสอบผ่าน หน้าเว็บไซต์ คปภ. 
 2. ผ่านหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต จาก คปภ. ให้จัดสอบ สอบถาม คลิก

วิชาที่สอบ

 1. จรรยาบรรณและศีลธรรมนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ข้อ
 2. หลักการประกันวินาศภัย 70 ข้อ
 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 20 ข้อ
 4. พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 20 ข้อ

**ต้องการคำแนะนำ เกี่ยวกับการสอบ สรุป แนวข้อสอบ คลิปติวสอบ ฟรี!! คลิก

หลักเกณฑ์วัดผลสอบ และระยะเวลารอผลสอบ

 • เกณฑ์ในการสอบผ่าน จรรยาบรรณฯ 70% วิชาที่ 2-4 รวมกัน 60%
 • การสอบ ทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสอบจะประมวลผลทันทีที่ผู้สมัครสอบคลิ๊กส่งข้อสอบ และแจ้งคะแนนการสอบให้ทราบด้วย จึงทราบผลว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่าน และสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ที่ หน้าเว็บไซต์ คปภ. ภายหลัง คลิก

คุณสมบัติ นายหน้าประกันวินาศภัย

 1. บรรลุนิติภาวะ
 2. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 8. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
 9. ผ่านการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตามประกาศสำนักงาน คปภ.

สอบผ่านแล้วต้องทำอย่างไร

เมื่อสอบผ่านและผ่านการอบรมขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. (ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก) สำนักงาน คปภ.เขต 2 (ท่าพระ) สำนักงาน คปภ.เขต 3 (บางนา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด หรือ เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด สำนักงาน คปภ. หลาย พื้นที่ปิดให้ไปยื่น สามารถส่งคำขอ ทางออนไลน์ คลิก

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ผู้สอบผ่านและผ่านการอบรมขอรับฯ สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา 
 2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300 บาท
 4. ใบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (นว.1)

หมายเหตุ สงวนสิทธิเฉพาะผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติ/เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

อายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ใบอนุญาตที่ออกครั้งแรก มีอายุ 1 ปี ยกตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตออกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 จะหมดอายุวันที่ 1 มกราคม 2564 ค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาต 300 บาท
ต่ออายุใบอนุญาต สามารถต่อล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อครั้งที่ 1 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
ต่อครั้งที่ 2 มีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 200 บาท
ต่อครั้งที่ 3 และครั้งต่อ ๆ ไป มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ 800 บาท
หมายเหตุ บนหน้าบัตรใบอนุญาต จะมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย ของผู้ถือใบอนุญาต หมายเลขประจำตัวประชาชน เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

การต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

ต่ออายุใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (วันหมดอายุดูในใบอนุญาต) เอกสารในการต่ออายุประกอบด้วย

 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต (ตามประเภทที่ขอต่ออายุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (เฉพาะกรณีย้ายที่อยู่ที่เคยแจ้งกับสำนักงาน คปภ.)
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตได้ที่ สำนักงาน คปภ. (ตรงข้ามศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก) หรือ สำนักงาน คปภ.เขต 2 (ท่าพระ) สำนักงาน คปภ.เขต 3 (บางนา) สำนักงาน คปภ.จังหวัดทุกจังหวัด หรือช่องทางออนไลน์
เส้นทาง นายหน้าประกันวินาศภัย

สมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาต

 1. สถานที่อบรม

การสมัครอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.เป็นผู้จัดสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย” คลิ๊กเลือก “ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” ภายใต้หัวข้อ “สมัครอบรมตัวแทนนายหน้าออนไลน์” หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง โทร. 02-5153999 ต่อ 1613 , 3609 , 3608

ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (วินาศภัย) ที่มีใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภท (ชีวิตและวินาศภัย) สมัครอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 เป็นต้นไปกับสำนักงาน คปภ.จะได้หนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมทั้ง 2 ประเภท และสามารถนำมาใช้ประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตได้ทั้ง 2 ประเภท

 1. การอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต / ตัวแทนประกันวินาศภัย

สำนักงาน คปภ.ได้ให้ความเห็นชอบบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สถาบันประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย บริษัท ที อาร์ เทรนนิ่ง ฯลฯ เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาต หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีแผนการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ไม่เหมือนกัน เพื่อรองรับปริมาณผู้สมัครอบรมและกระจายสถานที่อบรมให้ทั่วถึง ดังนั้น หากจะอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต /ตัวแทนประกันวินาศภัย อาจจะสมัครอบรมกับบริษัทที่จะยื่นขอรับใบอนุญาต หรืออบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตก็สามารถดูแผนการอบรมทั้งหมดได้ที่เว็บไซด์สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th โดยเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย” คลิ๊กเลือก “ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย” ภายใต้หัวข้อ “รายชื่อหน่วยงานที่อบรมและแผนการอบรม”

การยื่นคำใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตในช่วงสถานะการณ์โควิด

สรุป

ใบอนุญาตนายหน้า เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสามารถใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพขายประกัน ต้องมี เมื่อมีแล้วต้องต่ออายุ และพัฒนาความรู้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน และลูกค้า หากท่านใดต้องการมีใบอนุญาตนายหน้า หรือต้องการทำอาชีพเสริม ซึ่งสามารถพัฒนา ต่อยอด สร้างรายได้ ซึ่งอาจสูงกว่างานประจำ หรือทำเป็นอาชีพหลัก ติดต่อเราคลิก

Facebook
Email
Twitter

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *